LX-SVS-INFO-sshd
Updated 9/13/10 13:57

SSHd - Debian

 1. Wat is ssh

  ssh staat voor secure shell. Er wordt gebruik gemaakt van ssl (secure sockets layer) om een shell op te starten, vaak op een andere computer, en de informatie van en naar die shell te versleutelen. Anders gezegd, betekent dit dat je met ssh een beveiligde remote terminal-sessie kunt starten (net zoals met telnet)

  ssh is een client-server toepassing onder TCP-IP. Dit hoofdstuk gaat over het servergedeelte. De ssh-server heet sshd, dat is een afkorting van secure shell daemon.

 2. sshd installeren

  Onder debian is de ssh-daemon standaard niet geïnstalleerd, en bijgevolg niet actief. (bij veel distributies zoals RedHat en CentOS is dat wel zo). Om sshd te installeren tik je het volgende in:

  # apt-get install openssh-server
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree... Done
  Suggested packages:
  ssh-askpass rssh molly-guard
  The following NEW packages will be installed:
  openssh-server
  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 142 not upgraded.
  Need to get 0B/222kB of archives.
  After unpacking 569kB of additional disk space will be used.
  Preconfiguring packages ...
  Selecting previously deselected package openssh-server.
  (Reading database ... 71618 files and directories currently installed.)
  Unpacking openssh-server (from .../openssh-server_1%3a4.3p2-9_i386.deb) ...
  Setting up openssh-server (4.3p2-9) ...
  Restarting OpenBSD Secure Shell server: sshd.

 3. de server testen

  Om onze ssh-server te testen proberen we met ssh in te loggen op onze eigen server. Dat doen we het makkelijkst als huidige gebruiker, in de huidige terminal.

  # ssh localhost
  The authenticity of host 'localhost (::1)' can't be established.
  RSA key fingerprint is fd:41:93:47:49:ab:0e:b7:94:13:0e:6a:a5:ec:75:26.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
  yes
  Warning: Permanently added 'localhost' (RSA) to the list of known hosts.
  root@localhost's password: ********
  Linux lx08 2.6.32-21-generic #32-Ubuntu SMP Fri Apr 16 08:09:38 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux
  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
  the exact distribution terms for each program are described in the
  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
  permitted by applicable law.
  Last login: Sun Sep  5 14:11:01 2010
  lx08 ~ #

  Eens ingelogd bent, in dit geval als root kan je hetzelfde doen als op een gewone terminal, maar dan vanaf overal op het netwerk (indien de firewall het toelaat ook vanaf het internet).
 4. sshd configureren

  Hieronder vind je de configuratiefile /etc/ssh/sshd_config. We hebben een drietal veelgebruikte keywords en hun waarden in vetjes geplaatst. Niet gebruikte settings worden voorafgegaan door "#". Ze zijn omgezet tot kommentaar.

  Port laat ons toe de service ssh te laten luisteren naar een ander poort nummer dan de standaard TCP-poort 22.

  PermitRootLogin moet in de meeste gevallen geplaatst worden op no. Laat systeembeheerders maar inloggen als zichzelf, daarna kunnen ze nog altijd su intikken.

  XForwarding is er voor wie grafische programma's wil overhalen naar een lokale desktop.

  Meer weten, vraag dan maar de manpagina's op van sshd_config.

  # Package generated configuration file
  # See the sshd(8) manpage for details

  # What ports, IPs and protocols we listen for
  Port 22
  # Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
  #ListenAddress ::
  #ListenAddress 0.0.0.0
  Protocol 2
  # HostKeys for protocol version 2
  HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
  HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
  #Privilege Separation is turned on for security
  UsePrivilegeSeparation yes

  # Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
  KeyRegenerationInterval 3600
  ServerKeyBits 768

  # Logging
  SyslogFacility AUTH
  LogLevel INFO

  # Authentication:
  LoginGraceTime 120
  PermitRootLogin yes
  StrictModes yes

  RSAAuthentication yes
  PubkeyAuthentication yes
  #AuthorizedKeysFile    %h/.ssh/authorized_keys

  # Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
  IgnoreRhosts yes
  # For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
  RhostsRSAAuthentication no
  # similar for protocol version 2
  HostbasedAuthentication no
  # Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
  #IgnoreUserKnownHosts yes

  # To enable empty passwords, change to yes (NOT RECOMMENDED)
  PermitEmptyPasswords no

  # Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
  # some PAM modules and threads)
  ChallengeResponseAuthentication no

  # Change to no to disable tunnelled clear text passwords
  #PasswordAuthentication yes

  # Kerberos options
  #KerberosAuthentication no
  #KerberosGetAFSToken no
  #KerberosOrLocalPasswd yes
  #KerberosTicketCleanup yes

  # GSSAPI options
  #GSSAPIAuthentication no
  #GSSAPICleanupCredentials yes

  X11Forwarding yes

  X11DisplayOffset 10
  PrintMotd no
  PrintLastLog yes
  TCPKeepAlive yes
  #UseLogin no

  #MaxStartups 10:30:60
  #Banner /etc/issue.net

  # Allow client to pass locale environment variables
  AcceptEnv LANG LC_*

  Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

  UsePAM yes
  GatewayPorts no
  AllowTcpForwarding yes
  KeepAlive yes
  ListenAddress 172.16.21.101