LX-SVS-INFO-apache2
Updated sep/20/10 14:48

APACHE2 - Debian

Apache2 is een webserver.

In augustus 2010 had apache een marktaandeel van 63% wereldwijd. Apache werd ontwikkeld in 1995 voor het toen nog prille world wide web, onder het al even prille Linux. De naam komt van 'a patchy server' toendertijd een gevolg van het bij mekaar gooien van heel wat patches van NCSA webserver en talloze daaropvolgende patches om tot een stabiele server te komen.

meer weten: http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server

apache home page: http://httpd.apache.org/
http protocol: http://en.wikipedia.org/wiki/Http
eerste http rfc: http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1945.txt
huidige http standaard rfc: http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2616.txt

 1. apache2 installeren

  # apt-get install apache2
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree       
  Reading state information... Done
  The following extra packages will be installed:
    apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common
  Suggested packages:
    apache2-doc apache2-suexec apache2-suexec-custom
  The following NEW packages will be installed:
    apache2 apache2-mpm-worker apache2-utils apache2.2-common
  The following packages will be upgraded:
    apache2.2-bin
  1 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 301 not upgraded.
  Need to get 1,819kB of archives.
  After this operation, 2,675kB of additional disk space will be used.
  Do you want to continue [Y/n]? y
  WARNING: The following packages cannot be authenticated!
    apache2.2-bin apache2-utils apache2.2-common apache2-mpm-worker apache2
  Authentication warning overridden.
  Get:1 http://ftp.debian.org testing/main apache2.2-bin 2.2.16-2 [1,344kB]
  Get:2 http://ftp.debian.org testing/main apache2-utils 2.2.16-2 [164kB]
  Get:3 http://ftp.debian.org testing/main apache2.2-common 2.2.16-2 [307kB]
  Get:4 http://ftp.debian.org testing/main apache2-mpm-worker 2.2.16-2 [2,222B]
  Get:5 http://ftp.debian.org testing/main apache2 2.2.16-2 [1,384B]
  Fetched 1,819kB in 2s (615kB/s)
  Reading changelogs... Done
  (Reading database ... 105457 files and directories currently installed.)
  Preparing to replace apache2.2-bin 2.2.16-1 (using .../apache2.2-bin_2.2.16-2_i386.deb) ...
  Unpacking replacement apache2.2-bin ...
  Selecting previously deselected package apache2-utils.
  Unpacking apache2-utils (from .../apache2-utils_2.2.16-2_i386.deb) ...
  Selecting previously deselected package apache2.2-common.
  Unpacking apache2.2-common (from .../apache2.2-common_2.2.16-2_i386.deb) ...
  Selecting previously deselected package apache2-mpm-worker.
  Unpacking apache2-mpm-worker (from .../apache2-mpm-worker_2.2.16-2_i386.deb) ...
  Selecting previously deselected package apache2.
  Unpacking apache2 (from .../apache2_2.2.16-2_i386.deb) ...
  Processing triggers for man-db ...
  Setting up apache2.2-bin (2.2.16-2) ...
  Setting up apache2-utils (2.2.16-2) ...
  Setting up apache2.2-common (2.2.16-2) ...
  Enabling site default.
  Enabling module alias.
  Enabling module autoindex.
  Enabling module dir.
  Enabling module env.
  Enabling module mime.
  Enabling module negotiation.
  Enabling module setenvif.
  Enabling module status.
  Enabling module auth_basic.
  Enabling module deflate.
  Enabling module authz_default.
  Enabling module authz_user.
  Enabling module authz_groupfile.
  Enabling module authn_file.
  Enabling module authz_host.
  Enabling module reqtimeout.
  insserv: warning: script 'K01mintsystem' missing LSB tags and overrides
  insserv: warning: script 'mintsystem' missing LSB tags and overrides
  Setting up apache2-mpm-worker (2.2.16-2) ...
  Starting web server: apache2apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
  .
  Setting up apache2 (2.2.16-2) ...

 2. apache (re-)start

  Dit hoeft normaal gezien niet te gebeuren. apt-get heeft dit reeds gedaan als alles goed is verlopen.

  # /etc/init.d/apache2
  restart
  Restarting web server: apache2apache2:
  Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
  using 127.0.1.1 for ServerName
   ... waiting apache2:
  Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
  using 127.0.1.1 for ServerName


  Deze melding kan je vermijden door in

  /etc/apache2/sites-available/default

  hetvolgende te plaatsen:

  <VirtualHost *:80>
      ServerAdmin webmaster@localhost

      ServerName localhost

      DocumentRoot /home/www
      <Directory />
          Options FollowSymLinks
  ...

  Het gaat echter een gewone warning en geen error. Je kon die trouwens ook al zien gedurende de installatie van apache.

 3. testen

  Surf nu met FIREFOX naar http://localhost
  Je zou een eenvoudige website moeten zien "It Works !"

  In lynx ziet onze website er als volgt uit:

  $ lynx localhost


                                   It works!

   This is the default web page for this server.

   The web server software is running but no content has been added, yet.
  Commands: Use arrow keys to move,'?' for help,'q' to quit,'<-' to go back.
    Arrow keys: Up and Down to move. Right to follow a link; Left to go back.
  H)elp O)ptions P)rint G)o M)ain screen Q)uit /=search [delete]=history list
 4. versie

  U kan de versie van apache2 op scherm brengen met

  # dpkg -l | grep apache

  rc  apache-common       1.3.34-4.1+etch1  support files for all Apache webservers
  ii  apache2             2.2.16-2+etch6    scalable, extendable web server
  ii  apache2-doc         2.2.16-2+etch6    documentation for apache2
  ii  apache2-mpm-prefork 2.2.16-2+etch6    Traditional model for Apache HTTPD 2.1
  ii  apache2-utils       2.2.16-2+etch6    utility programs for webservers
  ii  apache2.2-common    2.2.16-2+etch6    scalable, extendable web server

 5. root-directory

  De default website "It works!" is terug te vinden in de directory /var/www
  Je kan de website aanpassen als root met vim op de file /var/www/index.html

 6. binary en opstartscripts

  apache2 komt met een binary: /usr/sbin/apache2
  en een managementscript: /usr/sbin/apache2ctl
  Dit laatste is vergelijkbaar met het opstartscript /etc/init.d/apache2 maar biedt meer mogelijkheden. Een extract uit de man pagina:

  $ man apache2ctl
  ...
  start 
                Start  the  Apache httpd daemon. Gives an error if it is already

                running. This is equivalent to apachectl -k start.

  stop  
                Stops the Apache httpd daemon. This is equivalent  to  apachectl

                -k stop.

  restart
                Restarts  the Apache httpd daemon. If the daemon is not running,
                it is started. This command automatically checks the  configura‐
                tion  files  as  in  configtest before initiating the restart to
                make  sure  the  daemon  doesn’t  die.  This  is  equivalent  to
                apachectl -k restart.

  fullstatus
                Displays a full status report from mod_status. For this to work,
                you need to have mod_status enabled on your server and  a  text-
                based  browser  such  as  lynx available on your system. The URL
                used to access the status report can be set by editing the  STA‐
                TUSURL variable in the script.

  status
                Displays  a  brief  status  report.  Similar  to  the fullstatus

                option, except that the list of requests currently being  served
                is omitted.

  graceful
                Gracefully  restarts  the  Apache httpd daemon. If the daemon is
                not running, it is started. This differs from a  normal  restart
                in  that  currently  open  connections  are  not aborted. A side
                effect is that old log files will  not  be  closed  immediately.
                This  means that if used in a log rotation script, a substantial
                delay may be necessary to ensure that  the  old  log  files  are
                closed before processing them. This command automatically checks
                the configuration files as in configtest before  initiating  the
                restart  to  make sure Apache doesn’t die. This is equivalent to
                apachectl -k graceful.

  graceful-stop
                Gracefully stops the Apache httpd daemon. This  differs  from  a
                normal  stop in that currently open connections are not aborted.
                A side effect is that old log files will not be  closed  immedi‐
                ately. This is equivalent to apachectl -k graceful-stop.

  configtest
                Run  a  configuration file syntax test. It parses the configura‐
                tion files and either reports Syntax Ok or detailed  information
                about  the  particular  syntax  error.  This  is  equivalent  to
                apachectl -t.

  ...

 7. configuratiefiles

  De apache2 configuratiebestanden zijn te vinden in de directory /etc/apache2

  We bekijken ze even allemaal:

  # ls -R /etc/apache2/

  /etc/apache2/:

  apache2.conf  envvars     mods-available  ports.conf       sites-enabled
  conf.d        httpd.conf  mods-enabled    sites-available


  /etc/apache2/conf.d:

  -rw-r--r-- 1 root root  269 2009-11-14 22:01 charset
  -rw-r--r-- 1 root root 1464 2009-11-14 22:01 security  /etc/apache2/mods-available:

  actions.load          dav.load           mime_magic.conf
  alias.load            dav_lock.load      mime_magic.load
  asis.load             dav_svn.conf       negotiation.load
  auth_basic.load       dav_svn.load       php5.conf
  auth_digest.load      dbd.load           php5.load
  authn_alias.load      deflate.conf       proxy_ajp.load
  authn_anon.load       deflate.load       proxy_balancer.load
  authn_dbd.load        dir.conf           proxy.conf
  authn_dbm.load        dir.load           proxy_connect.load
  authn_default.load    disk_cache.conf    proxy_ftp.load
  authn_file.load       disk_cache.load    proxy_http.load
  authnz_ldap.load      dump_io.load       proxy.load
  authz_dbm.load        env.load           rewrite.load
  authz_default.load    expires.load       setenvif.load
  authz_groupfile.load  ext_filter.load    sick-hack-to-update-modules
  authz_host.load       file_cache.load    speling.load
  authz_owner.load      filter.load        ssl.conf
  authz_user.load       headers.load       ssl.load
  autoindex.load        ident.load         status.load
  cache.load            imagemap.load      suexec.load
  cern_meta.load        include.load       unique_id.load
  cgid.conf             info.load          userdir.conf
  cgid.load             ldap.load          userdir.load
  cgi.load              log_forensic.load  usertrack.load
  charset_lite.load     mem_cache.conf     version.load
  dav_fs.conf           mem_cache.load     vhost_alias.load
  dav_fs.load           mime.load


  /etc/apache2/mods-enabled:

  lrwxrwxrwx 1 root root 28 2010-05-25 21:09 alias.load -> ../mods-available/alias.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 33 2010-05-25 21:09 auth_basic.load -> ../mods-available/auth_basic.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 33 2010-05-25 21:09 authn_file.load -> ../mods-available/authn_file.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 36 2010-05-25 21:09 authz_default.load -> ../mods-available/authz_default.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 38 2010-05-25 21:09 authz_groupfile.load
   -> ../mods-available/authz_groupfile.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 33 2010-05-25 21:09 authz_host.load -> ../mods-available/authz_host.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 33 2010-05-25 21:09 authz_user.load -> ../mods-available/authz_user.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 32 2010-05-25 21:09 autoindex.load -> ../mods-available/autoindex.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 26 2010-05-25 21:09 cgi.load -> ../mods-available/cgi.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 30 2010-05-25 21:09 deflate.conf -> ../mods-available/deflate.conf
  lrwxrwxrwx 1 root root 30 2010-05-25 21:09 deflate.load -> ../mods-available/deflate.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 26 2010-05-25 21:09 dir.conf -> ../mods-available/dir.conf
  lrwxrwxrwx 1 root root 26 2010-05-25 21:09 dir.load -> ../mods-available/dir.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 26 2010-05-25 21:09 env.load -> ../mods-available/env.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 27 2010-05-25 21:09 mime.load -> ../mods-available/mime.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 34 2010-05-25 21:09 negotiation.load -> ../mods-available/negotiation.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 27 2010-05-25 21:09 php5.conf -> ../mods-available/php5.conf
  lrwxrwxrwx 1 root root 27 2010-05-25 21:09 php5.load -> ../mods-available/php5.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 31 2010-05-25 21:09 setenvif.load -> ../mods-available/setenvif.load
  lrwxrwxrwx 1 root root 29 2010-05-25 21:09 status.load -> ../mods-available/status.load  /etc/apache2/sites-available:

  -rw-r--r-- 1 root root   99 2010-05-03 14:19 cc1.cc.com
  -rw-r--r-- 1 root root   79 2010-05-07 13:58 cmr
  -rw-r--r-- 1 root root   99 2010-05-03 14:29 cmr.cc.com
  -rw-r--r-- 1 root root  950 2009-11-14 22:01 default
  -rw-r--r-- 1 root root 7366 2009-11-14 22:01 default-ssl
  -rw-r--r-- 1 root root  187 2010-05-28 11:46 supernas
  -rw-r--r-- 1 root root   82 2010-05-19 11:22 tcmr
  -rw-r--r-- 1 root root  102 2010-05-19 11:24 tcmr.cc.com


  /etc/apache2/sites-enabled:

  lrwxrwxrwx 1 root root 26 2009-11-25 09:46 000-default -> ../sites-available/default
  lrwxrwxrwx 1 root root 42 2010-05-03 14:24 cc1.cc.com -> ../sites-available/cc1.cc.com
  lrwxrwxrwx 1 root root 22 2010-05-07 13:59 cmr -> ../sites-available/cmr
  lrwxrwxrwx 1 root root 42 2010-05-03 14:30 cmr.cc.com -> ../sites-available/cmr.cc.com
  lrwxrwxrwx 1 root root 27 2010-05-28 11:47 supernas -> ../sites-available/supernas
  lrwxrwxrwx 1 root root 23 2010-05-19 11:25 tcmr -> ../sites-available/tcmr
  lrwxrwxrwx 1 root root 43 2010-05-19 11:25 tcmr.cc.com -> ../sites-available/tcmr.cc.com

 8. Een beknopte wegwijzer naar de configuratie

  De file /etc/apache2/apache2.conf is de masterconfiguratiefile die andere configuratie files binnensmokkelt met de Include directive

  # Include module configuration:
  Include /etc/apache2/mods-enabled/*.load
  Include /etc/apache2/mods-enabled/*.conf


  Modules moeten zo nodig geladen worden, en sommige hebben ook een configuratie.
  In principe komen alle geïnstalleerde modules met hun load/conf files terecht in
  /etc/apache2/mods-available
  Maar, niet alle geïnstalleerde modules worden geladen, alleen de 'enabled' modules. Die vinden we terug in
  /etc/apache2/mods-enabled
  In mods-enabled vinden we symbolic links naar geselecteerde modules van mods-available. In de vorige paragraaf hebben we de gelinkte modules in vetjes weergegeven.

  # Include all the user configurations:
  Include /etc/apache2/httpd.conf

  In sommige linuxdistributies vinden we een httpd.conf  ipv. een apache2.conf. Hier vinden we een include van een lege file terug.

  # Include ports listing
  Include /etc/apache2/ports.conf

  De configuratie file van de TCP-poorten waarop http actief is

  # Include generic snippets of statements
  Include /etc/apache2/conf.d/

  Een directory waarin je 'stukken' configuratie kwijt kan, in ons geval security en charset

  # Include the virtual host configurations:
  Include /etc/apache2/sites-enabled/

  Apache2 werkt standaard met virtual hosts: een manier om verschillende websites met telkens een andere FQDN te draaien op dezelfde machine met slechts één IP-adres.
  De directory sites-enabled bevat symbolic links naar sites-available. In sites-available vinden we files met telkens één configuratie van één virtual host. Er is er altijd minstens één: default.
  Indien een beheerder een site tijdelijk uit de lucht wil halen, hoeft hij niet de configuratie te parkeren op een tijdelijke directory, maar kan hij gewoon de link naar die site verwijderen. Bij een heractivering moet alleen de link terug worden aangemaakt.

  Bij elke wijziging van de configuratie moet apache2 herstart worden.